Beleid

De stichting streeft haar doelstelling na door de beschikbare middelen optimaal aan te wenden voor de doelgroep. Hiertoe nemen wij maatregelen in het kader van kostenefficiëntie en doelmatigheid. In deze vinden wij het bovendien van belang dat het bestuur van de stichting onbezoldigd haar werkzaamheden vervult. Financieel is de stichting afhankelijk van de bijdragen van donateurs. Dit heeft tot gevolg dat de mate (getalsmatig) waarin leerlingen binnen onze doelgroep ondersteund kunnen worden in evenredigheid is met de gedane donaties. Per schooljaar doen wij verslag van de gerealiseerde doelen en de gelden die daartoe zijn aangetrokken c.q. aangewend. Individuele voortgang blijkt uit een apart verslag, die wij om privacyredenen niet aan het publiek doen toekomen, maar alleen openstellen voor feitelijke donateurs.

Betrokken en effectief:

–          Contact met mentoren, schoolbestuur, etc., waardoor wij zeker weten dat gelden van de stichting worden ingezet voor de belangen van leerlingen uit onze doelgroep. Hierbij wordt consequent gelet op de noodzaak en feitelijke realisatie van de structurele begeleiding bij hun schoolwerk.

–          Gebruik van studenten voor de begeleiding. In beginsel proberen wij studenten in te zetten om de door ons gesteunde leerlingen te begeleiden in hun middelbare schoolwerk. Over het algemeen studeren de ingezette studenten aan de Universiteit Utrecht. Dit is van praktisch nut daar onze werkzaamheden uitsluitend in de gemeente Utrecht plaatshebben. Als kwalitatief voordeel ervaren wij in deze het relatief geringe verschil in leeftijd.

Doelmatig en (kosten)bewust:

–          Afspraken met middelbare scholen in Utrecht, waardoor er geen huisvestingskosten bestaan. De stichting beschikt tevens niet over eigen vastgoed of andere middelen die een structurele kostenpost vormen.

–          Samenwerking met Klasse-Educatie waardoor administratieve  en operationele kosten zijn geminimaliseerd.

–          De stichting heeft geen eigen personeel. Hiertoe is mede gekozen om verbonden risico’s af te wenden.

–          De stichting doet geen diepte-analyse binnen haar doelgroep in het kader van financiën. Het criterium voor ‘minvermogend’ in deze wordt overgenomen van de gemeente Utrecht. De gemeente Utrecht kent de zogenaamde U-pas toe aan minvermogende gezinnen (tot 125% van het sociaal minimum) van de stad. De stichting heeft er vertrouwen in dat de gemeente inkomensberekeningen juist heeft uitgevoerd.

.